మాదిగ కులవృత్తి 1889

మాదిగ కలావ్రుత్తి

పాపమ్మ తల్లి పండుగాకు కథ చెప్పుతున్న బైండ్ల వారు

బైండ్ల కులస్తులు నటి రోజులోలోనే కథ చెప్పుతున్న మహిళాలు

 నాటి కాలములో మహిళలతో వెట్టి చాకిరీ దృశ్యం

సన్నాయి కళాకారులూ

మహాదిగా మహారాజు రావణ సురుడు